Bindend advies GcZ, 1 september 2021, SKGZ202101004

Bindend advies GcZ, 1 september 2021, SKGZ202101004

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021

Het ontbreken van voorafgaande toestemming kan verzoekster worden tegengeworpen, omdat zij er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar haar telefonisch niet over deze voorwaarde heeft geïnformeerd of dat hij heeft verklaard zich niet langer op dit vereiste te zullen beroepen.

Verzoekster heeft een buikwandcorrectie, borstlift en ooglidcorrectie ondergaan in Turkije. Partijen verschillen van mening of verzoekster aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van de buikwandcorrectie. De commissie overweegt het volgende. Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de buikwandcorrectie op grond van het Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, omdat geen sprake was van een situatie waarin onmiddellijke geneeskundige behandeling noodzakelijk was. Verzoekster heeft ook geen aanspraak op vergoeding ten laste van de zorgverzekering. Zij voldoet niet aan het vereiste van voorafgaande toestemming. Anders dan verzoekster stelt, kan het ontbreken van voorafgaande toestemming haar worden tegengeworpen. Zij is er namelijk niet in geslaagd aannemelijk te maken dat (i) de ziektekostenverzekeraar haar niet over deze voorwaarde heeft geïnformeerd, en (ii) de ziektekostenverzekeraar haar heeft toegezegd geen beroep meer te zullen doen op de eis van voorafgaande toestemming.
Verder is vast komen te staan dat verwijzing achteraf heeft plaatsgevonden. Een verwijzing achteraf is niet aan te merken als verwijzing zoals bedoeld in de zorgverzekering. Bovendien is bij verzoekster geen sprake van een (verzekerings)indicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking door een ongeval, ziekte of geneeskundige verrichting. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor de buikwandcorrectie, uitgevoerd in Turkije.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken