Feiten en cijfers

Informatievragen

Een zaak voorleggen aan de SKGZ kan online, schriftelijk en per e-mail. Ook kunnen mensen altijd bellen met vragen. Vragen variëren van: ‘Klopt het wat mijn ziektekostenverzekeraar zegt?’ tot ‘Wat hebben jullie nodig aan bewijsstukken bij mijn klacht?’

2015 2014 2013

Telefonische informatievragen 14.826 11.030 9.981
Schriftelijke informatievragen 1.103 1.103 1.342
Informatievragen per e-mail 6.608 4.608 4.302

Totaal 22.537 16.741 15.625
 

Lees meer over informatievragen in het jaarverslag 2015.

Klachtbehandeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen

De taak van de Ombudsman Zorgverzekeringen is het bemiddelen bij klachten. Bemiddelen is het zoeken naar een oplossing voor de klacht In 2015 heeft de Ombudsman 2.650 klachten ontvangen. Daarvan gingen 263 klachten (10%) over zorg in het buitenland.
2015 2015
%
2014 2013

Verzekerde prestaties   1.499 57% 1.428 1.483
- Medisch-specialistisch 315 319 220
- Plastisch-chirurgisch 280 258 315
- Geneesmiddelen 220 188 149
- Ggz 67 86 101
- Hulpmiddelen 203 208 292
- Mondzorg 235 194 260
- Ziekenvervoer 71 66 65
- Paramedisch 99 89 73
- Diversen   9 20 8
Begin en einde verzekering 125 5% 235 104
Bejegening door verzekeraars 24 1% 57 40
Buitenland-gerelateerd - - 190 214
Premie en declaraties 276 10% 198 268
Eigen bijdrage en eigen risico 269 10% 231 204
Overig   457 17% 57 29
- Pgb vv 273
- Fraude/verzwijging 7
- Privacy
- Divers 177

Totaal 2.650 100% 2.396 2.343

De Ombudsman sloot in 2015 2.521 dossiers af. De gemiddelde behandelduur (vanaf ontvangst van de noodzakelijke stukken) was 56 dagen.

2015 2015
%

Niet inhoudelijk behandeld   366 15%
- Niet-ontvankelijk / onbevoegd 28 1,11%
- Geen heroverweging [a] 118 4,68%
- Vexatoir / te gering belang [b] 1 0,04%
- Onder rechter (geweest) [c] 7 0.28%
- Te laat ingediend [e] 9 0,36%
- Dossier incompleet [f]   203 8,05%
Ingetrokken 133 5%
Opgelost / verzekeraar komt (deels) aan klacht tegemoet 496 20%
Verzekeraar handhaaft standpunt 893 35%
Kennelijk ongegrond 633 25%

Totaal 2.521 100%
De Ombudsman kan niet altijd voor een oplossing zorgen. In dat geval kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.   Lees meer over de klachtbehandeling in het jaarverslag 2015.

Geschilbehandeling door Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De taak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is het behandelen van geschillen en daarover een (bindend) advies uitbrengen. In 2015 heeft de Geschillencommissie 502 geschillen ontvangen. Daarvan zijn er 371 (ofwel 74%) eerder door de Ombudsman behandeld. 65 geschillen (13%) gingen over zorg in het buitenland.
2015 2015
%
2014 2013

Verzekerde prestaties   258 51% 266 211
- Medisch-specialistisch 78 112 31
- Plastisch-chirurgisch 54 13 50
- Geneesmiddelen 27 17 17
- Ggz 9 6 9
- Hulpmiddelen 38 45 32
- Mondzorg 32 57 50
- Ziekenvervoer 6 10 17
- Paramedisch 13 - -
- Diversen   1 6 5
Begin en einde verzekering 20 4% 19 12
Bejegening door verzekeraars 0 0% 0 0
Buitenland-gerelateerd [*] [*] 55 51
Premie en declaraties 141 28% 140 177
Eigen bijdrage en eigen risico 25 5% 29 13
Overig   58 12% 9 3
- Pgb vv 41
- Fraude/verzwijging 1
- Privacy -
- Divers 16

Totaal 502 100% 518 467

De Geschillencommissie sloot in 2015 523 dossiers af. De gemiddelde behandelduur (vanaf de ontvangst van het entreegeld tot het sluiten van het dossier) was 153 dagen.

2015 2015 %

Niet inhoudelijk behandeld   47 9%
- Niet-ontvankelijk / onbevoegd 6 1,15%
- Geen heroverweging [a] - -
- Vexatoir / te gering belang [b] 1 0,19%
- Onder rechter (geweest) [c] 2 0,38%
- Te laat ingediend [e] 1 0,19%
- Dossier incompleet [f] - -
- Entreegeld niet betaald   37 7,07%
Ingetrokken / opgelost voor de hoorzitting 87 17%
Opgelost tijdens hoorzitting (= vaststellingsovereenkomst) 18 3%
(Gedeeltelijke) toewijzing bij (bindend) advies 102 19%
Afgewezen bij (bindend) advies 269 52%

Totaal 523 100%

De uitgebrachte adviezen worden op de website www.kpzv.nl gezet.

Lees meer over de geschilbehandeling in het jaarverslag 2015.