Privacyverklaring

Wij vragen gegevens van u, zodat wij u goed kunnen helpen. Welke gegevens wij vragen en waarvoor wij deze gebruiken leest u hieronder. Ook leggen wij uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij de gegevens bewaren.

De SKGZ is de zogeheten verantwoordelijke

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is de zogeheten ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat de SKGZ beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zo bereikt u de SKGZ:

 

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook aan het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Wat is ‘verwerken’?

Verwerken is een wettelijk begrip. Het gaat om alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke gegevens wij over u verwerken en waarvoor

De behandeling van uw klacht/geschil over uw ziektekostenverzekeraar

De behandeling van uw klacht/geschil over uw ziektekostenverzekeraar gaat volgens het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen en het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze reglementen zijn gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De reglementen zijn goedgekeurd door de minister van Financiën.

Klik hier om te lezen hoe klachten en geschillen door de SKGZ worden behandeld.

Klanttevredenheidsonderzoek

De SKGZ wil u zo goed mogelijk helpen. Daarom horen wij graag wat u vindt van onze behandeling van uw klacht/geschil over uw ziektekostenverzekeraar. U kunt daarvoor meedoen aan ons klanttevredenheidsonderzoek.

SKGZ-berichtenbox

De wet regelt dat de SKGZ partijen de mogelijkheid geeft voor het elektronisch delen van informatie. Daarvoor is de SKGZ-berichtenbox. Dit is een persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de SKGZ. Om gebruik te maken van de SKGZ-berichtenbox leggen wij gegevens van u vast. Lees meer over de SKGZ-berichtenbox >>

Klantarena

De SKGZ wil graag weten hoe ze haar werk kan verbeteren. Daarvoor worden bijvoorbeeld klantarena’s georganiseerd. Via een klantarena halen we ervaringen, wensen en verwachtingen op over het indienen van een klacht over zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Sollicitatie

Reageert u op een vacature? Dan verwerken wij uw gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat betekent dat wij via cookies onderzoeken hoe mensen onze website gebruiken. Zo kunnen wij onze site verder verbeteren. Bijvoorbeeld door te werken aan het gebruiksgemak of door aanvullende informatie te bieden. Wilt u een idee krijgen hoe Google Analytics werkt? Kijk dan op de website van Google.

In onderstaand overzicht staan alle cookies die tijdens een bezoek aan SKGZ.nl op uw computer geplaatst kunnen worden. U ziet hier ook welke informatie wij zo bijhouden en hoe lang de cookies bewaard worden.

Naam Doel Geldigheid
PHPSESSID Interne sessies opslaan Verloopt direct na het verlaten van de website
_ga Bijhouden van bezoekersstatistieken 2 jaar
_gat Bijhouden van bezoekersstatistieken 10 minuten

U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan door Google.

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de cookies minimale gevolgen hebben voor de privacy van onze websitebezoekers. Daartoe volgen wij de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ uit 2015 van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies »

Uitsprakensite Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden zonder namen van personen gepubliceerd op de uitsprakensite van de SKGZ: www.kpzv.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor het ontvangen van een uitsprakenoverzicht per e-mail. Hoe wij omgaan met uw gegevens rondom de uitsprakensite leest u in de privacyverklaring op: https://www.kpzv.nl/privacy.

Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekeringslijn is onderdeel van de SKGZ. Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Voor de privacyverklaring van Zorgverzekeringslijn verwijzen wij u naar: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/privacy/.

 
Let op! De SKGZ mag geen burgerservicenummer (BSN) verwerken. Stuurt u ons een stuk met daarop een BSN-nummer? Maak dat nummer dan onleesbaar.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, het gebruik te beperken, over te dragen of te laten verwijderen.

Hebben wij u gevraagd om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens? En heeft u daarvoor toestemming gegeven. Dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerken wij uw gegevens op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer weten over uw privacyrechten? Kijk op de website hulpbijprivacy.nl.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Stuur dan uw verzoek naar:

Wij laten u binnen vier weken onze beslissing weten.

Wij willen zeker zijn dat u echt degene bent waarover het gaat. Daarom kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe de SKGZ met uw privacy omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Daarom hebben wij technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze medewerkers en leveranciers. Heeft iemand toegang tot de persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is? Of zijn de gegevens onterecht vernietigd of gewijzigd? Meldt dit dan op datalek@skgz.nl. Wij beoordelen dan de melding en ondernemen daarop actie.

De SKGZ heeft een interne toezichthouder

De SKGZ heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de privacyregels. Bij de FG kunt u ook terecht met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw privacyrechten. Zo bereikt u de FG:

De FG behandelt geen privacyklachten. Een privacyklacht wordt behandeld door de directeur volgens de interne klachtenprocedure van de SKGZ.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste versie. De huidige privacyverklaring is van 15 augustus 2019.