Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelen en verbandmiddelen kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Of u hier recht op heeft? Dat hangt af van uw beperking en de ‘functiegerichte omschrijving’ van het hulpmiddel. Daarnaast moet het hulpmiddel voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Een hulpmiddel kan onderdeel zijn van een medische behandeling. Ook kunnen hulpmiddelen ten laste van een andere regeling komen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz).

In de hulpmiddelenwijzer (https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/) vindt u honderden zorghulpmiddelen. De hulpmiddelenwijzer is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport.

Functiegerichte omschrijving

In de regelgeving staat geen lijst met mogelijke hulpmiddelen. Uw beperking en de functiegerichte omschrijving van het hulpmiddel bepalen of u recht heeft op een hulpmiddel. Eerst wordt gekeken naar uw beperking. Dan wordt daar een hulpmiddel bij gezocht met een functiegerichte omschrijving die daarbij past. Een voorbeeld is de functiegerichte omschrijving: “Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed”. Hieronder kunnen verschillende hulpmiddelen vallen, bijvoorbeeld een anti-decubitusbedden en/of bedverhogers.

Stand wetenschap en praktijk

Het hulpmiddel moet voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat een hulpmiddel alleen verstrekt wordt als deze bewezen effectief is. Sommige hulpmiddelen zijn niet speciaal gemaakt voor mensen met een handicap of beperking. Dit zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen. Deze vallen niet onder de hulpmiddelenzorg. Bijvoorbeeld een bril of mobiele telefoon.

Verzekeringsvoorwaarden

Aan het krijgen of vergoed krijgen van hulpmiddelen zijn voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld:

Het hulpmiddel moet ook doelmatig zijn. De zorgverzekeraar bepaalt dit. Wat precies de regels zijn, leest u in het Reglement hulpmiddelen dat de verzekeraar op zijn website heeft staan.

Medisch specialistische zorg

Een hulpmiddel kan onderdeel zijn van een medisch specialistische behandeling. Denk hierbij aan het plaatsen van een pacemaker. De behandelingen en de kosten van het hulpmiddel (= pacemaker) worden aan de hand van de DBC code gedeclareerd. ‘DBC’ betekent: diagnose behandel combinatie. In deze code wordt alles bijgehouden van uw eerste aanmelding in het ziekenhuis totdat u bent uitbehandeld. Met deze code declareert het ziekenhuis de kosten bij de zorgverzekeraar.

Voorliggende regeling

Soms kunt u op een andere manier een hulpmiddel vergoed krijgen. Dit heet een ‘voorliggende regeling’. Als er een voorliggende regeling is, dan kunt u geen aanspraak maken op de zorgverzekering. Verblijft u bijvoorbeeld en een verpleeghuis en heeft u daar een hulpmiddel nodig? Dan krijgt u dit vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Eigen risico

Hulpmiddelen die ten laste komen van de zorgverzekering vallen onder het eigen risico. Soms is daarnaast een wettelijke eigen bijdrage of een gemaximeerde vergoeding van toepassing.

Waar moet een hulpmiddel aan voldoen?

U heeft recht op een ‘functionerend hulpmiddel’. Dit betekent dat het hulpmiddel gebruiksklaar moet worden afgeleverd. Kosten van normaal gebruik zijn voor eigen rekening. Gaat het hulpmiddel tussentijds kapot? Dan heeft u recht op vervanging. Ook als de gebruiksduur nog niet is verstreken. Dat recht bestaat echter niet als de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van uw kant.

Aanvullende verzekering
Hiervoor hebben wij uitgelegd welke vergoeding er mogelijk is vanuit de basisverzekering. Soms is er ook in de aanvullende verzekering een vergoedingsmogelijkheid opgenomen. U kunt dit nalezen in de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

In de praktijk

Geschillencommissie: hulphond kan een substantiële bijdrage leveren aan de zorg

Bram zit in een rolstoel. Hij heeft rug- en nekklachten en PTSS. Hij kreeg eerst zorg van een mantelzorger. Uiteindelijk was het inschakelen van professionele hulp nodig. Volgens de ergotherapeut kan een hulphond Bram helpen. Zowel bij bepaalde taken als bij het optreden van een paniekaanval. Bram dient een aanvraag voor een hulphond in bij zijn zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar ziet geen verbetering in de mobiliteit van Bram als hij een hulphond krijgt. Volgens hen is er vooral sprake een sociale indicatie. Het voorkomen van de paniekaanvallen geeft volgens de verzekeraar geen recht op een hulphond. Ook is er maar beperkt sprake van een afname van de zorgondersteuning die Bram nodig heeft. De zorgverzekeraar wijst daarom de aanvraag van Bram af. Bram is het hier niet mee eens en vraagt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen om een uitspraak.

De Geschillencommissie vraagt Zorginstituut Nederland om advies. Volgens het Zorginstituut zorgt een hulphond ervoor dat minder hulp nodig is van thuiszorg en de mantelzorger. Ook zijn er geen andere passende voorliggende voorzieningen. Het Zorginstituut adviseert daarom het verzoek toe te wijzen.

De Geschillencommissie neemt het advies van het Zorginstituut over. De commissie oordeelt dat Bram aanspraak heeft op de hulphond. Aanvullend heeft hij aanspraak op een tegemoetkoming in de gebruikskosten, zoals opgenomen in het Reglement hulpmiddelen van de verzekeraar.

Deze uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is gepubliceerd op www.kpzv.nl onder nummer SKGZ201701389

Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar over hulpmiddelenzorg? En komt u er samen niet uit? Leg dan uw klacht aan ons voor.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Ik heb een probleem aan mijn knie. Daarom heb ik bij de zorgverzekeraar een traplift aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen omdat er een voorliggende regeling zou zijn. Ik moest maar een aanvraag doen bij de gemeente. Is dit terecht?

Ja. De zorgverzekering biedt dekking tenzij er een voorliggende regeling is waarvan gebruik kan worden gemaakt. Een traplift kan door de gemeente worden verstrekt ten laste van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Die mogelijkheid moet dus eerst worden onderzocht.

De zorgverzekeraar wees mijn aanvraag voor een rollator af. Ik heb het hulpmiddel nodig om goed te kunnen lopen.

Een gewone rollator is een algemeen gebruikelijke voorziening. Er zijn speciale rollators in de handel, bijvoorbeeld voor Parkinsonpatiënten. Deze rollator zou wel onder de functiegerichte omschrijving kunnen vallen.