Ziekenvervoer

In sommige gevallen krijgt u ziekenvervoer van en naar uw zorgverlener vergoed. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat is ziekenvervoer volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Ziekenvervoer is het vervoer van en naar uw zorgverlener. Hierbij is het belangrijk dat de behandeling waar u naartoe gaat geheel of gedeeltelijk onder de zorgverzekering valt. Dan wordt het vervoer onder voorwaarden vergoed vanuit de zorgverzekering (basisverzekering). De Zvw maakt onderscheid tussen twee soorten ziekenvervoer:

In dit thema gaan we in op ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer. Voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer moet u toestemming vragen bij uw zorgverzekeraar. Met ziekenvervoer mag u maximaal 200 kilometer enkele reis afleggen. Moet u een langere afstand afleggen naar uw zorgverlener? Vraag hiervoor dan toestemming aan de zorgverzekeraar.

Er zijn zeven patiëntgroepen die ziekenvervoer vergoed krijgen.

U komt hiervoor in aanmerking als u:

Hardheidsclausule
Behoort u niet tot de bovenstaande doelgroepen? Soms kunt u op grond van de hardheidsclausule toch reiskosten vergoed krijgen. De zorgverzekeraar bepaalt dan aan de hand van een rekenformule of u ziekenvervoer vergoed krijgt. Hiervoor gebruikt de zorgverzekeraar de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal weken per maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25.

Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250? Dan maakt u aanspraak op vergoeding van het ziekenvervoer op basis van de hardheidsclausule. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Ziekenvervoer kent een eigen bijdrage
Dit is een bedrag dat u zelf moet bijdragen voor de zorg die u ontvangt. Dit bedrag wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Ook wordt het niet meegerekend voor het eigen risico. In 2021 is de eigen bijdrage voor ziekenvervoer € 108 per kalenderjaar.

Op het ziekenvervoer is het eigen risico van toepassing
Is uw eigen risico niet opgemaakt? Dan verrekent de zorgverzekeraar de vergoeding met het eigen risico. Pas daarna ontvangt u een uitbetaling voor het ziekenvervoer.

In de praktijk

Ombudsman: zorgverzekeraar vergoed ziekenvervoer niet op basis van persoonlijke situatie

Esther dient een aanvraag in voor vergoeding van taxivervoer van en naar het ziekenhuis. De zorgverzekeraar wijst deze aanvraag af. Want Esther valt niet onder één van de patiëntgroepen die in aanmerking komen voor vergoeding. De zorgverzekeraar toetst de aanvraag ook aan de hardheidsclausule. Hiervoor gebruikt de zorgverzekeraar een rekenformule. De uitkomst van deze formule moet minimaal 250. De uitkomst van de formule voor Esther is 99,6 (3 maanden x (maximaal) 2 keer per week x 4 weken per maand x 16,6 kilometer x 0,25). Hiermee voldoet ze niet aan de hardheidsclausule.

In een laatste poging om de kosten te vergoeden bemiddelde de Ombudsman Zorgverzekeringen voor Esther. De Ombudsman vroeg de zorgverzekeraar om Esthers persoonlijke situatie mee te nemen in de beoordeling. Esther heeft namelijk geen inkomen en moest het geld voor het taxivervoer lenen. De zorgverzekeraar ziet op basis van de situatie geen reden om voor Esther een uitzondering te maken. De zorgverzekeraar blijft bij dit standpunt. De Ombudsman Zorgverzekeringen sluit het dossier. Wel kan Esther haar klacht nog voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (ook onderdeel van de SKGZ) of aan de rechter.

Ombudsman: zorgverzekeraar beoordeelt opnieuw of behandelingen onder de zorgverzekering vallen, waarna aan de hardheidsclausule kan worden getoetst.

Peter dient een aanvraag in voor vergoeding van ziekenvervoer voor zijn dochter Anke (3 jaar). Anke moet namelijk naar haar zorgverlener voor een multidisciplinaire behandeling. Zij gaat een langere tijd een aantal keer per week naar deze zorgverlener. De zorgverzekeraar wijst de aanvraag af. Die stelt dat de behandeling niet vanuit de zorgverzekering wordt vergoed. Daarom wordt het vervoer ernaartoe ook niet vergoed.

De Ombudsman Zorgverzekeringen vroeg de zorgverzekeraar de situatie opnieuw te beoordelen. En om te kijken of de behandeling van Anke onder de zorgverzekering vallen. Hieruit bleek dat de behandeling van Anke wél onder de zorgverzekering valt. Vervolgens krijgt Anke op basis van de hardheidsclausule haar ziekenvervoer vergoed.

Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar? En komt u er samen niet uit? Leg uw klacht aan ons voor.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Ik krijg mijn behandelingen vergoed, maar het vervoer ernaartoe niet. Waarom is dat?

Dit kan meerdere reden hebben. Twee voorbeelden hiervan zijn:

  1. U behoort niet tot één van de zeven patiëntgroepen en voldoet niet aan de hardheidsclausule
  2. De behandelingen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering.
Ik val niet binnen één van de genoemde patiëntgroepen. Kan ik dan alsnog aanspraak maken op de vergoeding van ziekenvervoer?

Ja dat kan, onder voorwaarden kunt u een beroep doen op  de hardheidsclausule. De zorgverzekeraar beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

Geldt er een eigen bijdrage voor ziekenvervoer?

Ja. In 2021 is dat € 108 per kalenderjaar.