Bindend advies GcZ, 10 november 2023, SKGZ202201856

Bindend advies GcZ, 10 november 2023, SKGZ202201856

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2023
Datum publicatie: 15 november 2023

Verzoeker heeft jegens de ziektekostenverzekeraar geen aanspraak op een (aanvullende) vergoeding van de door hem namens hemzelf, zijn echtgenote, zoon en dochters gedeclareerde nota's. De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden ervoor te zorgen dat zorgdeclaraties worden afgehandeld volgens het zorgstelsel van zijn woonland (Zwitserland). Hij mag in dit verband volstaan met afgifte van een S1-formulier.

Verzoeker heeft bij de ziektekostenverzekeraar verschillende klachten ingediend. Zo is het hij het niet eens met de tussentijdse beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, wil hij graag digitaal communiceren via de 'Mijn'-omgeving en is hij van mening dat diverse nota's (volledig) hadden moeten worden vergoed. Verder vindt hij dat de ziektekostenverzekeraar moet regelen dat hij de nota's niet meer hoeft voor te schieten. Het S1-formulier, waarmee afwikkeling van de nota’s geschiedt door het Zwitserse uitvoeringsorgaan, wordt namelijk niet geaccepteerd. De commissie overweegt dat de beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering abusievelijk heeft plaatsgevonden, en dat deze verzekering inmiddels is hersteld. Toegang tot de 'Mijn'-omgeving is vanuit het buitenland niet mogelijk. Overigens geeft deze omgeving maar een beperkt beeld van de gedeclareerde en afgehandelde kosten. Digitale communicatie is wel mogelijk per e-mail. De door verzoeker gedeclareerde nota's zijn om diverse redenen afgewezen. De commissie ziet in hetgeen hierover aan informatie in het dossier beschikbaar is geen aanleiding te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is tot een hogere vergoeding. De ziektekostenverzekeraar heeft aangeboden verzoeker te helpen bij de aanmelding bij het Zwitserse uitvoeringsorgaan door middel van een S1-formulier. Dit staat hem vrij, maar hij heeft hiertoe geen verplichting. Enkel het afgeven van een S1-formulier vormt op grond van Vo. nr. 883/2004 een verplichting, waaraan de ziektekostenverzekeraar heeft voldaan. Het verzoek wordt afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken