Bindend advies GcZ, 9 december 2022, SKGZ202200729

Bindend advies GcZ, 9 december 2022, SKGZ202200729

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 december 2022
Datum publicatie: 13 december 2022

De administratie bevat niet de in het reglement genoemde documenten. Daarom mocht een volgend PGB vv aan verzoekster worden geweigerd.

Verzoekster ontvangt al enige tijd een PGB vv. Omdat haar eerdere PGB vv afliep, heeft zij door een wijkverpleegkundige een nieuwe indicatie laten stellen en een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar voor verlenging van het PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft Argonaut Advies gevraagd een huisbezoek af te leggen. Argonaut kwam tot de conclusie dat verzoekster aanspraak heeft op zorg, en adviseerde hiervoor een PGB vv toe te kennen, zij het op basis van een lager aantal uren. Daarbij werd geconstateerd dat verzoekster tijdens het huisbezoek geen administratie kon overleggen. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag op deze grond afgewezen. Verzoekster kan zich met deze afwijzing niet verenigen en vordert een PGB vv op basis van de geïndiceerde uren. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek de ziektekostenverzekeraar te verplichten alsnog een PGB vv op basis van de geïndiceerde uren toe te kennen. Uit de stukken in het dossier blijkt niet dat verzoekster beschikt over een geldige zorgovereenkomst. Daarnaast zijn in het dossier slechts vier loonstroken aanwezig. Volgens verzoekster is dit alles wat op 26 oktober 2022 naar de ziektekostenverzekeraar is gestuurd, zo blijkt uit het e-mailbericht van gemachtigde van 5 juli 2022. Niet gebleken is dat verzoekster beschikt over urenregistraties. De ziektekostenverzekeraar heeft hiernaar immers diverse keren gevraagd, en deze stukken zijn niet overgelegd, ook niet ten tijde van de onderhavige procedure. Dat door een medewerker van de ziektekostenverzekeraar is gezegd dat de stukken niet hoefden te worden opgestuurd, blijkt niet uit het dossier, en is bovendien niet aannemelijk, gelet op de gang van zaken. Zou een dergelijke mededeling overigens al zijn gedaan, dan ontslaat dit verzoekster vanzelfsprekend niet van de verplichting een behoorlijke administratie te voeren. De aanvraag voor het PGB vv werd dan ook terecht door de ziektekostenverzekeraar afgewezen. Aan de vraag of hij mocht besluiten het aantal geïndiceerde uren te verlagen wordt niet toegekomen. Het verzoek wordt afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken