Alternatieve geneeswijzen

Naast de reguliere zorg zijn er verschillende alternatieve geneeswijzen. Behandeling kan plaatsvinden door bijvoorbeeld een chiropractor, homeopaat of acupuncturist. Alternatieve geneeswijzen en de in dat verband voorgeschreven producten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ze vallen dus ook niet onder het eigen risico. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten dekt. Bijna alle zorgverzekeraars bieden deze aan.

Kijk voor het afsluiten van een aanvullende verzekering naar de polisvoorwaarden
Deze kunnen namelijk per aanvullende verzekering sterk van elkaar verschillen. Iedere zorgverzekeraar stelt zelf de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen vast. Soms worden alleen de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed en de voorgeschreven producten niet. Er kunnen ook aanvullende voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld dat een zorgaanbieder lid is van een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar erkend is. Of dat de zorgaanbieder een arts moet zijn. Daarnaast kan de vergoeding beperkt zijn tot een aantal behandelen per jaar of gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Ook kan het zijn dat er bijvoorbeeld maar één behandeling per dag wordt vergoed.

Kijk bij het afsluiten van een aanvullende verzekering welke zorgaanbieders bij u in de buurt zijn gecontracteerd
Een zorgverzekeraar kan in de voorwaarden namelijk ook opnemen dat gebruik moet worden gemaakt van door hem gecontracteerde zorgaanbieders. Neemt u dan toch zorg af bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kan het zijn dat u deze zorg niet vergoed krijgt.

Sommige zorgaanbieders zijn voor de ene alternatieve geneeswijze wél gecontracteerd, maar voor de andere niet. Let daarom goed op of de alternatieve geneeswijze die u nodig denkt te gaan hebben bij de zorgaanbieder van uw keuze gecontracteerd is.

Uit de praktijk

Ombudsman Zorgverzekeringen: de zorgverzekeraar handelt volgens de gewijzigde verzekeringsvoorwaarden. De Ombudsman legt dit uit. 

Sven onderging in 2020, net als vorig jaar, alternatieve behandelingen. Hij dient de nota hiervan in bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar wijst vergoeding af. De zorgaanbieder is namelijk niet aangesloten bij een door de zorgverzekeraar met ingang van het jaar 2020 erkende beroepsvereniging. Sven is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de behandelingen ook in 2020 moeten worden vergoed.

De Ombudsman Zorgverzekeringen ziet geen ruimte om te bemiddelen in deze situatie. De zorgverzekeraar heeft overeenkomstig de gewijzigde verzekeringsvoorwaarden gehandeld. De Ombudsman legt Sven dit uit.

Een zorgverzekeraar mag zelf de inhoud van zijn aanvullende verzekeringen bepalen. Hij kan besluiten zorg uit de aanvullende verzekering te halen, nieuwe zorg hierin op te nemen of andere voorwaarden te stellen dan het voorgaande jaar.

Wijzigt een zorgverzekeraar zijn voorwaarden in het nadeel van zijn verzekerden? Dan moet hij hen hierover op tijd informeren. Bij een wijziging per 1 januari moet de zorgverzekeraar de wijzigingen melden op zijn website en bij het prolongatiepakket. De verzekerde kan dan besluiten de verzekering op te zeggen.

In dit geval werd Sven over de wijziging geïnformeerd en had hij kunnen zien dat de lijst met erkende beroepsverenigingen voor 2020 was gewijzigd. De betreffende lijst bleek sinds 13 november 2019 op de website van de zorgverzekeraar te staan. Sven had dus voldoende tijd deze lijst te bekijken en eventueel zijn aanvullende verzekering op te zeggen met ingang van 1 januari 2020. Sven heeft zijn aanvullende verzekering niet opgezegd. Hij is daarom gebonden aan de nieuwe voorwaarden en dus ook aan de gewijzigde lijst van erkende beroepsverenigingen die de zorgverzekeraar hanteert.

Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar over alternatieve geneeswijzen? En komt u er samen met uw zorgverzekeraar niet uit? Leg uw klacht voor aan de SKGZ.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Hoe kan het dat ik de nota niet – volledig - vergoed krijg?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De vergoeding voor behandelingen kan zijn gemaximeerd tot een bepaald aantal per dag of tot een bepaald bedrag per behandeling. Ook kan het zijn dat de maximale vergoeding op jaarbasis al is bereikt. Dit kan ook gelden voor de voorgeschreven alternatieve producten. Het kan verder zijn dat de zorgaanbieder niet aan de verzekeringsvoorwaarden voldoet waardoor een lagere vergoeding van toepassing is of dat de kosten van vergoeding zijn uitgesloten. Denk hierbij aan de voorwaarde dat de zorgaanbieder een arts moet zijn, dat de zorgaanbieder moet zijn gecontracteerd of dat de zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.