Organisatie

De SKGZ is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. De ministeries van VWS en Financiën hebben de SKGZ aangewezen als geschilleninstantie. Ook is de SKGZ door de minister van Justitie en Veiligheid opgenomen op de lijst van aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Directie
De SKGZ staat onder de dagelijkse leiding van mevrouw drs. S.J.J.M Muijrers MMC.

Hoe ziet het bestuur van de SKGZ eruit?
Het bestuur bestaat uit 3 leden. De voorzitter van het bestuur is mr. dr. A.G.J.M. Rombouts. De overige leden zijn drs. C.F. van Bergenhenegouwen en drs. K. Erends.

Wie zijn de Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen?
De Ombudsman Zorgverzekeringen is mr. R.P. van Marwijk Kooy. Zij is eindverantwoordelijke voor de bemiddelingsprocedure bij de SKGZ. Biedt bemiddeling geen uitkomst? Dan kunt u nog terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

De Geschillencommissie beoordeelt uw klacht en beslist hierover in een (niet-)bindend advies. De Geschillencommissie bestaat uit:

De secretaris van de Geschillencommissie is mr. G.J. de Groot.

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden na instemming van de minister van Financiën benoemd door het bestuur. Ook de leden van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden benoemd door het bestuur. Informatie hierover en over de ambtstermijn leest u in onze statuten.

Uitspraken van de Geschillencommissie vindt u op www.kpzv.nl. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe uitspraken? Meld u zich dan aan via https://www.kpzv.nl/formulier

Werken de Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen alleen?
Nee, zij worden ondersteund door een team van zo’n 45 SKGZ-medewerkers.

Wat doet de Zorgverzekeringslijn?
Sinds 1 mei 2013 is het project Zorgverzekeringslijn onderdeel van de SKGZ. Het doel van dit project is het terugdringen van het aantal mensen zonder zorgverzekering of met een betalingsachterstand voor de zorgpremie. Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Zorgverzekeringslijn legt gratis uit welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben.

Financiën
Ieder jaar stelt de SKGZ een begroting op. Deze begroting leggen wij ter goedkeuring voor aan de minister van Financiën. De ziektekostenverzekeraars betalen vervolgens het door de minister vastgestelde bedrag. Dit gebeurt op basis van het marktaandeel per verzekeraar. Aan het einde van het jaar legt de SKGZ aan de minister van Financiën verantwoording af over het uitgegeven geld. Op deze manier kan de SKGZ onafhankelijkheid garanderen.

Zorgverzekeringslijn is een project in opdracht van en gesubsidieerd door ministerie van VWS.

Ieder jaar publiceert de SKGZ een jaarverslag en jaarrekening. Deze vindt u hier.