Ombudsonderzoek

Zorgverzekeringsstelsel verbeteren; via onderzoek meer inzicht

Bij het beantwoorden van vragen, behandelen van klachten en het geven van voorlichting ziet de SKGZ waar het mis kan gaan tussen consumenten en zorgverzekeraars. Zo wordt ook duidelijk waar regelgeving beter kan. Wij delen deze inzichten met zorgverzekeraars, toezichthouders, beleidsmakers en Zorginstituut Nederland. Daarmee dragen we bij aan een verdere verbetering van het zorgverzekeringsstelsel. Soms is aanvullend onderzoek nodig om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van een specifiek probleem en de eventuele oplossingsrichtingen. Als dat het geval is, dan start de Ombudsman Zorgverzekeringen een onafhankelijk Ombudsonderzoek.

November 2023, Ombudsonderzoek naar factoren die een rol spelen bij de keuze voor een zorgverzekering

Uit vragen en klachten die de Ombudsman tijdens het overstapseizoen 2022-2023 ontving, bleek dat veel consumenten zich zorgen maakten over de betaalbaarheid van zorg. Zou hun behandeling nog wel vergoed worden en konden zij de gestegen zorgpremie nog wel betalen? Kunnen zij de behandeling voortzetten bij de behandelaar van hun keuze en welke kosten blijven voor eigen rekening.

Deze onzekerheid werd gevoed door een periode die werd gekenmerkt door algemeen stijgende prijzen en moeizame contractonderhandelingen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Hierdoor moesten consumenten hun keuze baseren op onvolledige informatie. Om de ontvangen signalen beter te kunnen duiden en tot verbeteringen te kunnen komen, heeft de Ombudsman nader onderzoek ingesteld. Daarbij is met name gekeken naar de financiële aspecten van te maken keuzes (of “naar betaalbaarheid”). Hoe is iemand tot een keuze gekomen en welke rol speelt de beschikbare informatie hierbij? En hoe kijkt iemand daarop terug?

Ombudsman Frederique van Zomeren: “Wat opvalt, is dat er vaak een bewuste keuze is gemaakt voor een zorgverzekering maar dat de overgrote meerderheid zich overvallen voelt door de medische kosten voor eigen rekening. Deze conclusie sluit aan bij de signalen die wij ontvangen en die de aanleiding vormen voor dit onderzoek. Ik maak me daar zorgen over. Deze kennisachterstand kan leiden tot onverwachte medische kosten voor eigen rekening, overstapangst en zorgmijding.” In het onderzoeksrapport lichten we de conclusies en aanbevelingen toe.

Ombudsonderzoek – gedrag bij keuze zorgverzekering – november 2023

Ombudsonderzoek – samenvatting op 1 pagina

Bijlage bij Ombudsonderzoek – rapportage Motivaction