SKGZ pakt rol bij versterking toegang tot recht

Demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over zijn inzet om de toegang tot het recht te versterken. In zijn brief benoemt hij specifiek de mogelijkheid om een beslissing te krijgen van een neutrale instantie, zoals een geschillencommissie, en laagdrempelige, duurzame en passende oplossingen voor burgers, ZZP’ers, bedrijven en organisaties.

Als een van de vier ministerieel erkende Alternative Dispute Resolution (ADR)-organisaties in Nederland onderschrijven wij het belang van een sterke toegang tot recht en hebben we onze expertise aangeboden bij het realiseren daarvan. We roepen de minister op om de daad bij het woord te voegen en de positie van de ADR-instanties in het rechtsbestel structureel te borgen en werk te maken van de aanbevelingen die de SER in een eerder advies hierover heeft aangedragen.

ADR-aanpak versterkt toegang tot recht
Net als de andere ADR-organisaties in Nederland, staat SKGZ voor een onafhankelijke, laagdrempelige en goedkope behandeling van conflicten. We doen dat via bemiddeling door de Ombudsman of beslechting door de Geschillencommissie. Bovendien voorkomen we klachten en geschillen, door de geleerde lessen en inzichten terug te geven aan verzekeraars, toezichthouders en beleidsmakers. Anders gezegd; het versterken van de toegang tot recht zit in ons DNA. Bij de door de minister voorgenomen dialoog en expertsessies om tot een lange termijn aanpak en visie te komen, zijn wij dan ook een onmisbare strategische gesprekspartner.

Toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit ADR duurzaam borgen
Het duurzaam borgen van de toegankelijkheid, kwaliteit en (financiële) continuïteit is onmisbaar om de toegang tot recht structureel te versterken. Dit vereist extra inspanning, zoals ook in het SER-advies ‘Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting voor consumentenzaken’ is aanbevolen. We roepen de minister dan ook op om samen een vervolg te geven aan deze aanbevelingen. Onder meer door de bestaande ADR-richtlijnen en erkenning als basis te hanteren voor kwaliteitsborging van buitengerechtelijke geschilbeslechting. En modellen te onderzoeken om (financiële) continuïteit van de ADR-instanties te borgen.

Net als de SER, onderstrepen we daarbij het belang van departementale coördinatie bij de uitvoering van deze aanbevelingen vanuit het ministerie van Rechtsbescherming. Verder blijven we ons samen met de collega ADR-instanties inzetten voor een verbeterde toegang tot het recht voor minder zelfredzame personen. Onder meer door samen te werken met partijen als het Juridisch Loket, de informatiepunten digitale overheid, sociale raadslieden, schuldhulpverleners en gemeenten.

Over ADR-Nederland
Consumentenrechten worden steeds meer vastgelegd. Maar wat als tussen de consument en een bedrijf toch een conflict ontstaat? Dan is eenvoudige, eerlijke en goedkope geschilbeslechting erg belangrijk voor consumenten . Zij kunnen door ADR op een laagdrempelige manier hun recht halen. ADR-Nederland is het samenwerkingsverband waarin Huurcommissie, de Geschillencommissie, Kifid en SKGZ van elkaar leren. Ze zetten hun kennis en ervaring samen in voor een laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden. Meer informatie staat op de website van ADR-Nederland.

Relevante aanvullende informatie over dit onderwerp
Infographic Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting
SER-advies ‘Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting voor consumentenzaken’
Kamerbrief over aanpak Versterking toegang tot het recht

Lees ook: