SKGZ-webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

SKGZ-webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Op 25 maart vond het SKGZ webinar “Misverstanden oplossen over betalingsproblemen” plaats.

Jos van der Linden en Niki Frinking van Loon bespraken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Een consument en zijn hulpverlener komen met een goed onderbouwd voorstel voor een betalingsregeling. De zorgverzekeraar wijst dit af en vraagt de consument het dubbele per maand te betalen. Maar de consument kan dit niet betalen. Wat mogen partijen in dit geval van elkaar verwachten?
  • In sommige gevallen hoeft iemand een oude schuld niet meer te betalen. Een schuld kan namelijk verjaren. Maar wat is ‘verjaring’ precies? Wat kan een hulpverlener doen? En wat mag van de zorgverzekeraar worden verwacht?
  • Wat zijn de gevolgen als iemand wel betaalt, maar geen duidelijke omschrijving of een betalingskenmerk gebruikt?
  • Een zorgverzekeraar mag een consument aanmelden als wanbetaler als er een premieachterstand bestaat van tenminste 6 maandpremies. Maar wat mag de consument precies verwachten van de zorgverzekeraar voordat hij wordt aangemeld? En welke rechten en plichten heeft een zorgverzekeraar als de consument eenmaal is aangemeld?

Wilt u alles nog eens rustig doorlezen of terugkijken?

Of was het voor u niet mogelijk om aan het webinar deel te nemen? Bekijk hieronder een filmpje van het webinar, de sheets van de presentatie en de gestelde vragen met bijpassende antwoorden.

Video-opname van het webinar


De sheets van de presentatie

De 14 dagen brief is een betalingsherinnering. Hiermee krijgt een verzekerde nog 14 dagen de tijd om zonder extra kosten te betalen. Doet hij/zij dit niet? Dan worden er incassokosten in rekening gebracht. Sommige zorgverzekeraars noemen dit ook wel administratiekosten. Stuurt een zorgverzekeraar geen 14 dagen brief? Dan mag deze geen incassokosten in rekening brengen.

WIK staat voor Wet op Incassokosten.

Een verzekerde kan bij zijn zorgverzekeraar een klacht indienen over de hoogte van de betalingsachterstand. Nadat de zorgverzekeraar hierop heeft beslist, heeft een verzekerde 4 weken de tijd om de kwestie voor te leggen aan de SKGZ of de rechter. Tijdens die 4 weken mag de zorgverzekeraar de verzekerde niet aanmelden bij het CAK.

Ook mag niet worden aangemeld op het moment dat de verzekerde de kwestie binnen deze 4 weken óf voor het ontstaan van een betalingsachterstand van ten minste 6 maandpremies heeft voorgelegd aan de SKGZ of de rechter. Een aanmelding kan dan pas plaatsvinden nadat het oordeel van de SKGZ of de rechter onherroepelijk is geworden. Dit staat in artikel 18c Zvw.

Er kan niet eindeloos over dezelfde vordering worden geklaagd bij de zorgverzekeraar. Is er een klacht ingediend en heeft de zorgverzekeraar daarover een beslissing genomen waar de verzekerde het niet mee eens is? Dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de SKGZ of de rechter. Doet een verzekerde dat niet dan kan de zorgverzekeraar de verzekerde aanmelden bij CAK.

Ja, dat is mogelijk. Als een verzekerde is aangemeld bij het CAK moet hij bestuursrechtelijke premie betalen. Het CJIB int deze premie namens het CAK. Ontvangt een verzekerde zorgtoeslag, dan wordt de zorgtoeslag omgeleid en rechtstreeks aan het CJIB betaald. Omdat de zorgtoeslag lager is dan de bestuursrechtelijke premie, ontvangt de verzekerde een acceptgiro om het verschil te betalen.

Let op! De Belastingdienst beoordeelt of iemand recht heeft op zorgtoeslag. Een verzekerde moet dit zelf aanvragen. Ontvangt iemand geen zorgtoeslag, dan kan dit ook niet worden omgeleid. In dat geval ontvangt de verzekerde van het CJIB een rekening voor de gehele bestuursrechtelijke premie. Er kan ook een andere reden zijn dat een verzekerde geen zorgtoeslag meer krijgt. Bijvoorbeeld omdat daarop beslag is gelegd door de Belastingdienst of de (deurwaarder in opdracht van de) zorgverzekeraar.

Het is dan goed mogelijk dat de zorgverzekeraar of het incassobureau betalingsherinneringen blijft sturen en incassokosten in rekening brengt. Ook kan de zorgverzekeraar besluiten de rechter om een uitspraak te vragen. Daarnaast zal ook het traject rondom de aanmelding het CAK doorlopen, of blijft een verzekerde bestuursrechtelijke premie verschuldigd als hij al was aangemeld.

Een vordering tot het betalen van bijvoorbeeld premie of het eigen risico verjaard na 5 jaar. Verjaring kan worden voorkomen (= stuiten van verjaring) als een betalingsherinnering wordt gestuurd binnen die 5 jaar. De verjaringstermijn van 5 jaar gaat op dat moment opnieuw in.

Een zorgverzekeraar stuurt een betalingsherinnering aan het postadres of e-mailadres dat bij hem bekend is. Komen deze herinneringen niet aan, bijvoorbeeld omdat iemand langere tijd dak- of thuisloos is geweest, dan kan de zorgverzekeraar verjaring van de vordering mogelijk niet op tijd voorkomen. Dat heeft tot gevolg dat die vordering niet meer betaald hoeft te worden.

Let op! Bijna alle zorgverzekeraars communiceren tegenwoordig digitaal en verzenden hun brieven ook op die manier. Zo kan het zijn dat aan iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats toch op tijd betalingsherinneringen worden gestuurd.

Nee, De aanmelding bij het CAK geldt niet als actie waarmee de verjaring kan worden voorkomen.

Nee, de wet schrijft voor wanneer de aanmelding bij het CAK moet worden opgeschort en de verzekerde geen bestuursrechtelijke premie meer hoeft te betalen. Zo’n situatie kan zich meerdere keren in één jaar voordoen.

Eén van situaties is het treffen van een betalingsregeling voor de gehele schuld. Als een regeling meerdere keren niet wordt nagekomen, kan een zorgverzekeraar besluiten niet opnieuw een betalingsregeling te treffen. Hij is in die situatie ook niet verplicht om dit te doen.

De bestuursrechtelijke premie moet aan het einde van iedere maand worden betaald. Let op bij het treffen van een betalingsregeling! De opschorting van de aanmelding bij het CAK gaat in vanaf de 1e van de maand nadat een regeling is getroffen. Het kan dan dus voorkomen dat aan het einde van de maand de bestuursrechtelijke premie, de premie voor de basisverzekering en het afgesproken termijnbedrag in één keer moeten worden betaald. Houd hier rekening mee en neem dit mee in de afspraken met de zorgverzekeraar. Zo wordt voorkomen dat een betalingsregeling meteen in de eerste maand stukloopt.

Jos van der Linden

Jos van der Linden

dossierbehandelaar bij Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vanuit mijn rol als dossierbehandelaar bij de SKGZ behandel ik zaken die aan de Geschillencommissie worden voorgelegd. Verder zet ik mij tijdens trainingen en workshops graag in om een vertaalslag te maken van ingewikkelde juridische teksten naar de praktijk. Op die manier probeer ik ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problemen.

Niki Frinking-van Loon

Niki Frinking-van Loon

senior medewerker en trainer bij Zorgverzekeringslijn

Mijn aandachtsgebied is het sociaal domein. Door brede werkervaring binnen de sociaal juridische dienstverlening kan ik tijdens trainingen goed aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

Met veel plezier deel ik onze praktische kennis over het voorkomen en oplossen van schulden bij de zorgverzekeraar.