18 mei 2019

Vacature directeur

Organisatie
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en is gericht op het onafhankelijk beslechten van geschillen tussen consumenten en zorgverzekeraars. Het initiatief tot de oprichting sluit goed aan bij de maatschappelijke behoefte aan laagdrempelige geschillenbeslechting (anders dan bij de rechtspraak), coördinatie, transparantie en onpartijdige bemiddeling en -besluitvorming. De SKGZ is door de ministers van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als onafhankelijk bemiddelingsorgaan en bindend adviescollege. De statuten en de structuur van de SKGZ in combinatie met het toezicht van bovengenoemde ministeries waarborgen haar autonomie en onafhankelijkheid.

Iedere consument die het niet eens is met een beslissing van zijn/haar ziektekostenverzekeraar kan daarover een klacht indienen bij de SKGZ. De behandeling van een klacht door de SKGZ kent drie fases: (I) de intake, (II) de bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en (III) de uiteindelijke uitspraak door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

De SKGZ toetst de toepassing van zorgverzekeringswet en andere wet- en regelgeving en onderzoekt op welke wijze een verzekeraar zich tegenover een natuurlijk- of rechtspersoon heeft gedragen en/of klager op de juiste wijze is geholpen door de verzekeraar. Het instituut behandelt de klacht op onafhankelijke wijze, komt met een oordeel, doet aanbevelingen om een klacht op te lossen en de gevolgen van ‘niet behoorlijk’ handelen te herstellen en adviseert eveneens over maatregelen om herhaling te voorkomen. Zij geeft tevens uitvoering aan het initiatief Zorgverzekeringslijn, een voorlichtings- en adviesactiviteit van de SKGZ in opdracht van VWS, gericht op het terugdringen van het aantal wanbetalers en onverzekerden. Naast de curatieve dienstverlening voor mensen die hulp nodig hebben op het moment dat zij de problemen ervaren neemt Zorgverzekeringslijn ook preventieve maatregelen.

Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten. De Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn onpartijdig en onafhankelijk. De dienstverlening door de SKGZ wordt betaald door de zorgverzekeraars op basis van een begroting waarmee de minister van Financiën heeft ingestemd. De zorgverzekeraars hebben geen enkele invloed op de inhoudelijk behandeling van klachten en ook de directie en het bestuur van de SKGZ hebben daarover geen zeggenschap. De SKGZ behandelt jaarlijks circa 2.200 klachten en heeft een budget van € 4,3 miljoen.

Organisatiestructuur
De SKGZ kent een bestuur bestaande uit drie onafhankelijke leden:
– mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, voorzitter;
– mw. drs. C.F.van Bergenhenegouwen, vicevoorzitter/secretaris;
– drs. K. Erends, penningmeester.

De dagelijkse leiding van de SKGZ ligt bij de directeur, de heer drs. C.J. van Kranenburg. De directeur rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. In verband met zijn aanstaande vertrek wenst het bestuur te voorzien in zijn opvolging.

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden benoemd door het bestuur van de SKGZ. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen bestaat uit vier leden. De Ombudsman Zorgverzekeringen en de voorzitter Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden bij hun werk ondersteund door een team van SKGZ-medewerkers, onder leiding van de directeur SKGZ.

Ambities
Het instituut werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening en een grotere laagdrempeligheid. Zo wordt er aangestuurd op meer maatwerk en persoonlijk contact met klagers en zorgverzekeraars en worden brieven en besluiten ‘begrijpelijker’ geschreven. Daarnaast helpt de SKGZ de consument bij het preciseren en helder formuleren van haar klacht, zodat zij in staat wordt gesteld haar eigen belangen beter te verdedigen.

De SKGZ gaat actief op zoek naar de waarheid en de vraag ‘achter de vraag’ want een klacht is meer dan een juridisch conflict met een feitelijke grondslag. Een betere waarheids-bevinding leidt in de regel tot een beter oordeel. Zo kunnen klagers beter opboksen tegen de zorgverzekeraars die doorgaans beter bedreven zijn in het voeren van verweer en wordt de ongelijkheid van kennis en verweer tussen consument en zorgverzekeraar sterk teruggebracht.

Door haar werkwijze op deze manier verder aan te scherpen verwacht de SKGZ ‘de dienstverleningsgedachte’ nog centraler te kunnen stellen alsmede slagvaardiger en efficiënter te kunnen werken. Het ‘managen van de verwachtingen’, waaronder verduidelijking van beslissingen en termijnen waarbinnen de procedures worden afgerond vraagt nog de nodige aandacht. Ook ligt de wens voor de toegankelijkheid en toepasbaarheid van de systemen en digitale informatie nader te verbeteren teneinde de doorlooptijden te verkorten. Daarnaast wordt er hard aan gewerkt de naamsbekendheid en zichtbaarheid (en hieraan gekoppeld vindbaarheid) van de SKGZ verder te vergroten. Dit met als doel voor een grotere doelgroep van betekenis te kunnen zijn.

Profiel directeur SKGZ
De directeur is als leidinggevende van het instituut de inspirator en de drager van het gedachtengoed van SKGZ. De directeur is vooral geïnteresseerd in de verhouding tussen consument en zorgverzekeraar en is de overtuiging toegedaan dat burgers met een klacht over een zorgverzekeraar serieus moeten worden genomen.

De directeur geeft leiding aan een team van 43 professionals waaronder de manager SKGZ (geschillen- en ombudsteam) en de manager Zorgverzekeringslijn en rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van de SKGZ.

De directeur voert regelmatig overleg met de Ombudsman Zorgverzekeringen, mr. R.P. van Marwijk Kooy en met de voorzitter Geschillencommissie Zorgverzekeringen, G.R.J. de Groot ter bevordering van het optimaal functioneren van het instituut. Daarnaast onderhoudt de directeur SKGZ de contacten met ministeries, DNB, AFM, NZa, Zorgverzekeraars, Consumentenbond, Patiëntenfederatie,  ZN en ZiN en treedt op als mediawoordvoerder.

De directeur draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en dient primair verder vorm te geven aan een duurzame organisatieontwikkeling en een prominente positionering in het omvangrijke en complexe stakeholderveld.

Hij of zij is een charismatisch en verbindend leider met natuurlijk gezag en een inspirerende visie op klantbeleving en oog voor vernieuwing, innovatie en creativiteit. De directeur weet wenselijke organisatieveranderingen op positieve wijze te stimuleren, bevordert eigenaarschap, efficiency, verzakelijking, integrale samenwerking (en kruisbestuiving) en stelt ‘de eigenlijke bedoeling’ centraal. Ook communiceert de directeur duidelijk en eenduidig, weet vrijblijvendheid te doorbreken en gaat (noodzakelijke) interventies niet uit de weg. In lijn met haar eigen organisatie-doelstellingen is hij of zij authentiek, transparant, onafhankelijk in denken en handelen en voorbeeld stellend.

De directeur is een stevige gesprekspartner die evenwel op constructieve wijze overtuigt. Hij of zij bezit het vermogen op verschillende niveaus te communiceren en te schakelen en is hiermee gesprekspartner voor klager en zorgverzekeraar. De directeur bezit een hoge mate van politiek bestuurlijke sensitiviteit en overziet het grotere geheel (grijpt er overheen) en herkent belangen van het stakeholderveld. De directeur brengt rust, houdt het hoofd koel (ook onder hogere druk), handelt trefzeker en is waar nodig standvastig en doortastend en hecht af.

De directeur beschikt over sterke management kwaliteiten en is bij uitstek een verbindende persoonlijkheid voor zijn/haar team en beschikt daarnaast over (ten minste) een juridische affiniteit en over het vermogen zich de inhoud verder eigen te maken. Hij of zij is toegankelijk, weet medewerkers te enthousiasmeren en scherp te houden, hanteert een coachende stijl, zet mensen in hun kracht en toont zich betrokken. Hij of zij is (bewezen) effectief in het werken met hoogopgeleide professionals. De directeur omarmt modern leiderschap, belegt verantwoordelijkheid laag in de organisatie, organiseert zijn eigen tegenspraak en waardeert de professionele mening van medewerkers, geeft vertrouwen, speelruimte en waar nodig rugdekking.

De directeur:

Arbeidsvoorwaarden
De functie kent passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens. Het betreft een functie voor vier dagen per week (drie dagen is eventueel bespreekbaar).

Selectieprocedure
De SKGZ laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot
tel: +31 (0) 20 – 6470201 of edith.zeevalk@holtropravesloot.nl


» Nieuwsoverzicht