Bindend advies GcZ, 29 mei 2024, SKGZ202302855

Bindend advies GcZ, 29 mei 2024, SKGZ202302855

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 mei 2024
Datum publicatie: 3 juni 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van het geneesmiddel Januvia® ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft de commissie verzocht te beslissen dat de zorgverzekeraar is gehouden de vanaf juli 2022 gemaakte kosten van het geneesmiddel Januvia® tablet 100 mg te vergoeden ten laste van de zorgverzekering.
De zorgverzekeraar stelt dat verzoeker een combinatie gebruikt van de geneesmiddelen metformine, dapagliflozine (Forxiga®), en Januvia®. Laatstgenoemd geneesmiddel is een DPP4- remmer. Uit een advies van het Zorginstituut blijkt dat wanneer dapagliflozine in combinatie met een DPP4-remmer wordt voorgeschreven, de DPP4-remmer niet wordt vergoed. Om die reden heeft de zorgverzekeraar op het verzoek om vergoeding van het geneesmiddel Januvia® afwijzend beslist. De commissie overweegt dat de werkzame stof van Januvia®, sitagliptine, voorkomt op bijlage 2, onderdeel 51, van de Regeling zorgverzekering. Hier zijn de nadere voorwaarden voor vergoeding van sitagliptine beschreven. Het Zorginstituut concludeert dat verzoeker hieraan niet voldoet. Met name staat niet vast dat verzoeker niet kan worden behandeld met metformine en een sulfonylureumderivaat (SUD). Het door hem gebruikte geneesmiddel Forxiga® is een SGLT2-remmer, en geen sulfonylureumderivaat. Dit brengt met zich dat de combinatie van de geneesmiddelen Januvia® en Forxiga® is uitgesloten van vergoeding en dat de zorgverzekeraar niet is gehouden de vanaf juli 2022 gemaakte kosten voor Januvia® te vergoeden te laste van de zorgverzekering. De commissie volgt het Zorginstituut en wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken