Bindend advies GcZ, 3 oktober 2023, SKGZ202201932

Bindend advies GcZ, 3 oktober 2023, SKGZ202201932

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 oktober 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023

Ingangsdatum PGB vv moet worden gesteld op 18 mei 2022. Niet tijdig beslist op aanvraag.

Verzoekster heeft al enige tijd de beschikking over een PGB vv. Haar eerdere PGB vv liep af op 18 mei 2022. Zij heeft op 21 juni 2022 een nieuwe indicatie laten stellen door een wijkverpleegkundige, die met terugwerkende kracht tot 18 mei 2022 zou moeten ingaan. De zorgverzekeraar heeft de complete aanvraag ontvangen op 9 juli 2022, en heeft het PGB vv op die dag laten ingaan. Verzoekster is van mening dat de ingangsdatum van het PGB vv moet worden bepaald op 18 mei 2022. Ook vindt zij dat de zorgverzekeraar veel te laat heeft beslist op de aanvraag, zodat hij zijn zorgplicht heeft geschonden. De commissie beslist dat de ingangsdatum van 9 juli 2022 in beginsel juist is, omdat deze in overeenstemming met het reglement is bepaald. De zorgplicht ziet op de - tijdige - levering van de verzekerde zorg en andere diensten in natura dan wel de vergoeding hiervan. Van schending van de zorgplicht is niet gebleken. De commissie concludeert echter dat ook in geval van tijdige indiening van de aanvraag voor het PGB vv de zorgverzekeraar de door hem gestelde indicatieve termijn van zes weken ruimschoots zou hebben overschreden. Onder deze omstandigheden – waarbij de zorgverzekeraar zelf ernstig tekortschiet in de tijdige nakoming van de op hem rustende verbintenis – leidt onverkorte toepassing van artikel 6.1 van het reglement – met name door de wederpartij de termijn van maximaal vier weken terugwerkende kracht tegen te werpen - naar het oordeel van de commissie tot een uitkomst die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, ook na wijziging van de ingangsdatum naar 21 juni 2022. De zorgverzekeraar dient daarom, in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden, de ingangsdatum van het PGB vv te bepalen op 18 mei 2022. Omdat het verzoek hiermee wordt toegewezen, is de zorgverzekeraar gehouden verzoekster het entreegeld van € 37,-- te vergoeden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken