Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202200995

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202200995

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Ingangsdatum zorgverzekering correct vastgesteld door de ziektekostenverzekeraar, ingangsdatum van de aanvullende ziektekostenverzekering wordt bepaald op 15 februari 2021. Hoogte van de betalingsachterstand, behoudens de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, correct vastgesteld. Vorderingen ter zake van voorgaande verzekering zijn niet verjaard en volledig opeisbaar. Verzoeker heeft geen aanspraak op een schadevergoeding.

Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de ziektekostenverzekeraar de ingangsdatum van de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering ten onrechte heeft bepaald op 31 december 2020. Hiertoe voert verzoeker aan dat hij niet eerder dan vanaf 1 maart 2021 bij de ziektekostenverzekeraar is verzekerd tegen ziektekosten, hetgeen in overeenstemming is met een door de SVB afgegeven en door verzoeker overgelegde verklaring. Daarnaast stelt verzoeker dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte zijn zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 maart 2021 heeft beëindigd. Uit eerder genoemde verklaring van de SVB volgt immers dat verzoeker met ingang van 1 maart verzekeringsplichtig is. Hoewel verzoeker geen herstel van beide verzekeringen vordert, heeft hij door de beëindiging wel schade geleden die de ziektekostenverzekeraar moet vergoeden. De ziektekostenverzekeraar vordert daarnaast ten onrechte premies van vóór 1 maart 2021 ter zake van een voorgaande verzekering. Deze vordering is inmiddels echter verjaard. De ziektekostenverzekeraar stelt zich op het standpunt dat verzoeker op 15 februari 2021 een aanvraag heeft ingediend voor de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering. Omdat verzoeker al op 31 december 2020 in de BRP stond ingeschreven, is de ingangsdatum van beide verzekeringen vastgesteld op 31 december 2020. Nadat bij de ziektekostenverzekeraar alsnog twijfels waren ontstaan over het bestaan van de verzekeringsplicht, zijn de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 maart 2021 beëindigd. Later bleek dat verzoeker wél verzekeringsplichtig was, waarop de ziektekostenverzekeraar heeft aangeboden de verzekeringen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2021 te herstellen. Toen verzoeker dit weigerde, heeft de ziektekostenverzekeraar aangeboden de ontstane schade te vergoeden, op voorwaarde dat deze schade werd onderbouwd. Omdat verzoeker geen onderbouwing leverde, is de ziektekostenverzekeraar niet overgegaan tot vergoeding.
De commissie overweegt dat na afloop van de hoorzitting een andere SVB-verklaring is overgelegd waaruit blijkt dat verzoeker reeds vanaf 31 december 2020 in Nederland verzekeringsplichtig is. De ingangsdatum is dan ook door de ziektekostenverzekeraar terecht bepaald op 31 december 2020. Anders is dit voor de aanvullende ziektekostenverzekering, omdat deze de zorgverzekering niet volgt. Daarom moet de ingangsdatum van de aanvullende ziektekostenverzekering worden gesteld op 15 februari 2021, de door verzoeker bij de aanvraag vermelde ingangsdatum. Zoals intussen ook door de ziektekostenverzekeraar is geconcludeerd, werd de zorgverzekering ten onrechte met ingang van 1 maart 2021 beëindigd. Hoewel de commissie niet bevoegd is tot het toekennen van een schadevergoeding, heeft de ziektekostenverzekeraar in de onderhavige procedure aangeboden de door de beëindiging ontstane schade te vergoeden, mits deze schade door verzoeker zou worden onderbouwd. De commissie stelt vast dat dit laatste niet is gebeurd. Het verzoek wordt toegewezen, voor zover het de ingangsdatum van de aanvullende ziektekostenverzekering betreft en de hieruit voortvloeiende premiecorrectie. De ziektekostenverzekeraar mocht niet besluiten tot eenzijdige beëindiging van de verzekering met ingang van 1 maart 2021, maar hieraan zijn geen verdere gevolgen te verbinden. Voor het overige wordt het verzoek afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken