Niet-Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202303514

Niet-Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202303514

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Niet bevoegd / niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 30 mei 2024
Datum publicatie: 3 juni 2024

Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn verzoek de ziektekostenverzekeraar te verplichten overeenkomsten te sluiten met aanbieders van mondzorg.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is in onderhandeling te gaan en overeenkomsten te sluiten met aanbieders van mondzorg. Hij verwijst hierbij naar de zorgplicht en stelt dat hij als patiënt zal profiteren van de lagere, door de ziektekostenverzekeraar uit onderhandelde tarieven. Als overeenkomsten tot stand komen, zal dit ook gevolgen hebben voor de premie van de zorgverzekering en bepaalde aanvullende ziektekostenverzekeringen. Hij heeft dus wel degelijk een belang en vraagt de commissie een niet-bindend advies hierover uit te brengen.
De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat verzoeker geen belang heeft en dat het verzoek daarom niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Mocht de commissie echter anders beslissen, dan geldt dat hij weliswaar overeenkomsten met aanbieders van mondzorg wenst aan te gaan, maar dat deze niet tot stand komen, onder andere omdat een tekort aan tandartsen bestaat. De ziektekostenverzekeraar verwijst hierbij naar de bestaande contractsvrijheid en merkt op dat de rechtsrelatie met verzoeker een andere is dan die met de zorgaanbieders. De commissie overweegt ten aanzien van de ontvankelijkheid dat haar bevoegdheid om op een verzoek te beslissen wordt bepaald door de verzekeringsovereenkomst en het toepasselijke reglement. Het staat vast dat verzoeker op dit moment geen aanspraak maakt op mondzorg die is verzekerd op grond van de zorgverzekering. Zou dit in de toekomst anders zijn, dan zijn partijen het erover eens dat de verzekerde mondzorg waarop verzoeker redelijkerwijs in aangewezen wordt vergoed tot het bedrag van de toepasselijke (maximum)tarieven. Tevens heeft de ziektekostenverzekeraar verklaard dat verzoeker zich in dat geval tot de – gekwalificeerde - zorgaanbieder van zijn keuze kan wenden. Verzoeker heeft overigens op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat hij thans een persoonlijk en direct belang heeft bij het verzoek. Verzoeker heeft geen aanvullende ziektekostenverzekering met dekking voor de kosten van mondzorg afgesloten zodat hij ook uit dien hoofde geen belang heeft. Nu geen sprake is van een
geschil dat betrekking heeft op de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, is niet voldaan aan de definitie van een 'klacht' die door de commissie kan worden behandeld als verwoord in artikel 1.1 van het reglement van de commissie. De commissie concludeert op basis van het voorgaande dat het verzoek niet ontvankelijk is.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken