Bindend advies GcZ, 4 maart 2024, SKGZ202202387

Bindend advies GcZ, 4 maart 2024, SKGZ202202387

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2024
Datum publicatie: 13 maart 2024

De door verzoeker aan de commissie gedane verzoeken worden afgewezen.

Verzoeker heeft de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden (i) inzage te geven in de van de zorgaanbieder(s) afkomstige declaraties of declaratiebestanden, (ii) af te zien van het afronden van declaraties, afkomstig van de zorgaanbieders, en (iii) de in verband met de onderhavige procedure gemaakte kosten aan hem te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat (i) verzoeker in de ‘MijnOmgeving’ alle gedeclareerde en vergoede bedragen kan controleren, waarmee is voldaan aan de wettelijke verplichtingen, (ii) van zorgaanbieders ontvangen declaraties via het geautomatiseerde systeem worden verwerkt, waarbij eventuele verschillen tot 5 cent kunnen worden afgerond, terwijl bij grotere verschillen wordt vergoed op basis van het overeengekomen tarief, zodat het verzoek moet worden afgewezen en (iii) een kostenvergoeding niet aan de orde is. De commissie overweegt dat als uitgangspunt heeft te gelden dat een verzekeringnemer of verzekerde een te respecteren belang heeft waar het gaat om inzicht in de - al dan niet rechtstreeks door zorgaanbieders - ter declaratie ingediende nota’s en de verwerking hiervan door de verzekeraar. In de onderhavige zaak is door verzoeker gesteld dat hij meermaals afwijkingen - naar boven en naar beneden - heeft geconstateerd tussen de door de zorgaanbieders gedeclareerde en de door de ziektekostenverzekeraar vergoede / met het eigen risico verrekende bedragen. Het argument dat hij daarvoor aandraagt is dat de apotheek hem heeft meegedeeld dat de op de medicijndoosjes vermelde bedragen ook daadwerkelijk zijn gedeclareerd. De commissie constateert dat van de drie door verzoeker genoemde declaraties er één inderdaad een afwijking van 1 cent vertoont. Gelet op artikel 17 van Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de commissie van oordeel dat in een situatie als de onderhavige mag worden aangenomen dat de bedragen die als “gedeclareerde kosten” zijn vermeld in de ‘MijnOmgeving’, op de papieren kostenoverzichten, en in de brieven over het verloop van het eigen risico in beginsel voor juist moeten worden gehouden. Zoals door de ziektekostenverzekeraar is toegelicht, gaat het hierbij om de door de apotheek rechtstreeks via Vecozo gedeclareerde en vervolgens aan de betrokken verzekerden toegerekende kosten. Een en ander neemt niet weg dat een verzekerde informatie kan hebben waaruit blijkt dat er inderdaad een ander bedrag is gedeclareerd. In dit geval bestaat die informatie uit niet meer dan een mededeling van algemene aard door de apotheker. Dat is onvoldoende om aan te nemen dat door de apotheek € 9,21 werd gedeclareerd en dat de ziektekostenverzekeraar dit eigenmachtig heeft gewijzigd in € 9,22. Daarbij weegt, gelet op het minimale verschil van 1 cent, het financiële belang van verzoeker in redelijkheid niet op tegen de door de ziektekostenverzekeraar te maken kosten voor verder onderzoek naar de declaratie via Vecozo. Van afronding van bedragen of het accepteren, door de ziektekostenverzekeraar, van een foutmarge - zoals door verzoeker gesteld - waardoor hij mogelijk financieel wordt benadeeld, is geen sprake. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken