Bindend advies GcZ, 17 mei 2024, SKGZ202300899

Bindend advies GcZ, 17 mei 2024, SKGZ202300899

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024

Verzoeker is gehouden de voor de zorgverzekering overeengekomen premie te voldoen.

Verzoeker heeft aanvankelijk aan de commissie verzocht te beslissen dat de zorgverzekeraar is gehouden voor 2023 een lagere premie te hanteren en deze te stellen op € 1.296,- per jaar. Hiertoe heeft verzoeker onder andere aangevoerd dat het handelen van de zorgverzekeraar in strijd is met artikel 1, Eerste Protocol, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), het proportionaliteitsbeginsel, en het verbod op willekeur. Aangezien de zorgverzekeraar is doorgegaan met het incasseren van de - verhoogde - premie, heeft verzoeker nadien een bedrag van € 50,- gevorderd ter compensatie voor het door hem ervaren ongemak. Tevens dient de zorgverzekeraar het betaalde entreegeld van € 37,- te vergoeden. De zorgverzekeraar heeft gesteld dat hij gerechtigd is eenzijdige premiewijzigingen toe te passen. Verzoeker heeft niet ervoor gekozen zijn verzekering op te zeggen per ultimo 2022. Hierdoor is hij ook na 31 december 2022 bij de zorgverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten. Verzoeker is met ingang van 1 januari 2023 de hogere premie verschuldigd die voor de overeengekomen verzekering geldt. De zorgverzekeraar ziet voorts geen aanleiding verzoeker financieel te compenseren voor het gestelde ongemak en het betaalde entreegeld. De commissie overweegt dat in artikel A.8 van de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat de zorgverzekeraar de verzekering eenzijdig kan beëindigen als deze uit de markt wordt gehaald of niet langer wordt aangeboden. Gelet hierop mocht de zorgverzekeraar de verzekering Anderzorg Compact beëindigen. Verzoeker heeft in vervolg hierop eind 2022 van de zorgverzekeraar een aanbod gekregen om zich aansluitend te verzekeren op grond van de verzekering Anderzorg Basis, waarvoor een hogere premie geldt. Het staat vast dat verzoeker dit aanbod heeft geaccepteerd zodat hij ook gehouden is de overeengekomen - hogere - premie voor deze verzekering te voldoen. Indien verzoeker de premie niet passend vond, had het op zijn weg gelegen het aanbod af te wijzen, maar dit heeft hij niet gedaan. Daarnaar ter zitting gevraagd, heeft hij bevestigd verzekerd te willen zijn op grond van de verzekering Anderzorg Basis. Het verzoek om verlaging van de premie voor deze verzekering voor 2023 wordt afgewezen. Verzoeker heeft tevens een vordering tot schadevergoeding ingesteld. De commissie wijst de gevorderde immateriële schadevergoeding af op grond van het toepasselijke reglement.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken