Bindend advies GcZ, 24 mei 2023, SKGZ202201086

Bindend advies GcZ, 24 mei 2023, SKGZ202201086

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van fysiotherapie, omdat het voor de ziektekostenverzekeraar op basis van de gegeven informatie niet mogelijk is zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Met ingang van 10 maart 2020 is verzoeker onder behandeling van een zorgaanbieder te Kinrooi, België. Van de eerste 37 behandelingen in 2020 zijn er 21 voor rekening van verzoeker gebleven. Van de resterende 16 zijn er 9 vergoed ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering. Verzoeker heeft vergoeding van de laatste 7 geclaimd, ten laste van de zorgverzekering. Ter zake van de behandelingen in 2021 heeft verzoeker vergoeding van 12 behandelingen geclaimd, wederom ten laste van de zorgverzekering. Tevens werd door verzoeker op 11 februari 2021 een aanvraag gedaan voor behandelingen in het buitenland. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek de ziektekostenverzekeraar te verplichten deze behandelingen alsnog te vergoeden. Artikel 8 van de voorwaarden van de zorgverzekering (2020 en 2021) bepaalt dat de verzekerde en de verzekeringnemer verplicht zijn de ziektekostenverzekeraar alle medewerking te verlenen bij het verkrijgen van informatie die hij nodig heeft, met inachtneming van privacy wet- en regelgeving. Uit de door verzoeker in de procedure overgelegde informatie blijkt niet op welke momenten hij vanwege welke van de genoemde indicaties is behandeld. De verklaring van de zorgaanbieder van 6 juni 2022, waarin deze bij ‘Frequentie’ in algemene zin vermeldt: ‘1 x per maand’, overtuigt in dit kader niet. Startdatum en aantal behandelingen van de heupen vanwege coxartrose zijn daarom niet bepaalbaar, en daarmee is niet voldaan aan artikel 7:941, tweede lid, BW. Zonder de desbetreffende informatie is het voor de ziektekostenverzekeraar immers niet mogelijk zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken