Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202300471

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202300471

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Verzoeker mocht erop vertrouwen dat een compromis is gesloten tussen de wijkverpleegkundige en de ziektekostenverzekeraar over zowel het aantal minuten als de ingangsdatum van de machtiging voor Verpleging en Verzorging. Deze moet daarom 1 juli 2022 zijn.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de machtiging voor wijkverpleging te laten ingaan op 1 juli 2022.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat door hem eerst op 24 oktober 2022 alle informatie
werd ontvangen die voor afgifte van de machtiging nodig was. Besloten is evenwel uit te gaan van
de eerdere ingangsdatum van 7 oktober 2022.
De commissie overweegt dat partijen over de indicatie niet langer verdeeld zijn en dat de vraag
die thans nog ter beantwoording voorligt, is welke ingangsdatum hiervoor moet gelden. Volgens
de ziektekostenverzekeraar gaat de indicerend wijkverpleegkundige niet over de ingangsdatum.
Hoewel de commissie hiervoor oog heeft, is niet gesteld dat dit aan de wijkverpleegkundige is
duidelijk gemaakt. Dit blijkt ook niet uit de overgelegde correspondentie tussen indicerend en
adviserend wijkverpleegkundige. Om die reden deelt de commissie de zienswijze van de indicerend
wijkverpleegkundige, zoals uiteengezet in haar brief van 18 december 2022 over de uitleg van het
compromis. Verzoeker mocht erop vertrouwen dat een compromis is gesloten over zowel het aantal
minuten als de ingangsdatum van de machtiging. Deze moet daarom 1 juli 2022 zijn. Aangezien
het verzoek hiermee wordt toegewezen, is de ziektekostenverzekeraar gehouden het entreegeld
van € 37,-- aan verzoeker te vergoeden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken